neem contact op
0499-464569
Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden Das en Vlassak.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Das en Vlassak.nl akkoord gaat. Das en Vlassak.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Das en Vlassak.nl

De onderneming Das en Vlassak zonweringen met de handelsnaam Das en Vlassak.nl

De website :

De website van Das en Vlassak.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

Product :

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant :

Iedere natuurlijke persoon die met Das en Vlassak.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden. Het bestelde product wordt compleet geleverd inclusief de standaard montagesteunen en standaard bediening.

2. De aanbiedingen die op de site getoond worden zijn geldig tot het moment van tonen op Das en Vlassak.nl. Daarna kunnen aan deze aanbiedingen geen rechten meer worden ontleend.

3. Afbeeldingen/technische tekeningen, maten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Das en Vlassak.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en montage door Das en Vlassak.nl, tenzij anders aangegeven.
Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de offerte datum.

 

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Das en Vlassak.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Das en Vlassak.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Das en Vlassak.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden Das en Vlassak.nl akkoord gaat. Das en Vlassak.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4. Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

5. Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestigingen/factuur in uw mailbox.

 

Artikel 5 Levertijd en levering

1. Das en Vlassak.nl zal er alles aan doen om binnen de aangegeven levertermijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Das en Vlassak.nl is niet aansprakelijk voor een overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Das en Vlassak.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Das en Vlassak.nl de wijze van verzending bepaalt. De kosten van de leveringen zijn zoals vermeld op de site van Das en Vlassak.nl mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.

4. Voor leveringen naar België en de Waddeneilanden worden de verzendkosten door Das en Vlassak.nl overlegd met de klant.

5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Das en Vlassak.nl geen enkele verantwoording.

6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht en dienen te worden voldaan voor aflevering.

 

Artikel 6 Retourzendingen

1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Das en Vlassak.nl nimmer een maatwerkproduct retour!

2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Das en Vlassak.nl te wijten is. In zo’n geval zal Das en Vlassak.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

3. Op maat gemaakte producten vallen niet onder het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Garantie

1. Op de door Das en Vlassak.nl geleverde producten gelden de zoals op de site vermelde garantie per product.

2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Das en Vlassak.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Das en Vlassak.nl.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5. Bij een gebrek aan het product, dient de klant dit binnen een redelijke termijn van 5 dagen na ontvangst, te melden aan Das en Vlassak.nl.

 

Artikel 8 Reclames

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

5. Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie. Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur. Deze kosten gaan in overleg met Das en Vlassak.nl en de klant.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien het door Das en Vlassak.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Das en Vlassak.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Das en Vlassak.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4. De zonwering dient te worden gesloten bij regen en/of sneeuw-hagel, dit om schade aan uw scherm te voorkomen. Ook bij krachtige wind dient u de zonwering preventief in te halen. Wij raden u aan het zonnescherm alleen te gebruiken indien u thuis bent. U kunt uw zonwering uitbreiden met een zon- en windautomaat, om in aanmerking te komen voor garantie dient u deze optie op de juiste plaats en op de juiste wijze gemonteerd te hebben.

5. Das en Vlassak.nl is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Das en Vlassak.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Das en Vlassak.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Das en Vlassak.nl geen invloed kan uitoefenen.

2. Das en Vlassak.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Das en Vlassak.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11 Betaling

1. De gedane bestellingen dienen direct via Ideal / internet bankieren of per bank overgemaakt te worden naar Das en Vlassak.nl, dit geldt ook voor producten die bij Das en Vlassak.nl worden afgehaald.

2. Nadat het factuurbedrag is ontvangen door Das en Vlassak.nl wordt de bestelling in fabricage genomen.

 

Artikel 12 Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Das en Vlassak.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Das en Vlassak.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Das en Vlassak.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Das en Vlassak.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Das en Vlassak.nl akkoord gaat. Das en Vlassak.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Das en Vlassak.nl

De onderneming Das en Vlassak zonweringen met de handelsnaam Das en Vlassak.nl

De website :

De website van Das en Vlassak.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

Product :

Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant :

Iedere natuurlijke persoon die met Das en Vlassak.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden. Het bestelde product wordt compleet geleverd inclusief de standaard montagesteunen en standaard bediening.

2. De aanbiedingen die op de site getoond worden zijn geldig tot het moment van tonen op Das en Vlassak.nl. Daarna kunnen aan deze aanbiedingen geen rechten meer worden ontleend.

3. Afbeeldingen/technische tekeningen, maten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Das en Vlassak.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en montage door Das en Vlassak.nl, tenzij anders aangegeven.
Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de offerte datum.

 

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Das en Vlassak.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Das en Vlassak.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Das en Vlassak.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden Das en Vlassak.nl akkoord gaat. Das en Vlassak.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4. Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

5. Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestigingen/factuur in uw mailbox.

 

Artikel 5 Levertijd en levering

1. Das en Vlassak.nl zal er alles aan doen om binnen de aangegeven levertermijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Das en Vlassak.nl is niet aansprakelijk voor een overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Das en Vlassak.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Das en Vlassak.nl de wijze van verzending bepaalt. De kosten van de leveringen zijn zoals vermeld op de site van Das en Vlassak.nl mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.

4. Voor leveringen naar België en de Waddeneilanden worden de verzendkosten door Das en Vlassak.nl overlegd met de klant.

5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Das en Vlassak.nl geen enkele verantwoording.

6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht en dienen te worden voldaan voor aflevering.

 

Artikel 6 Retourzendingen

1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Das en Vlassak.nl nimmer een maatwerkproduct retour!

2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Das en Vlassak.nl te wijten is. In zo’n geval zal Das en Vlassak.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

3. Op maat gemaakte producten vallen niet onder het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Garantie

1. Op de door Das en Vlassak.nl geleverde producten gelden de zoals op de site vermelde garantie per product.

2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Das en Vlassak.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Das en Vlassak.nl.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5. Bij een gebrek aan het product, dient de klant dit binnen een redelijke termijn van 5 dagen na ontvangst, te melden aan Das en Vlassak.nl.

 

Artikel 8 Reclames

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

5. Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie. Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur. Deze kosten gaan in overleg met Das en Vlassak.nl en de klant.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien het door Das en Vlassak.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Das en Vlassak.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Das en Vlassak.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4. De zonwering dient te worden gesloten bij regen en/of sneeuw-hagel, dit om schade aan uw scherm te voorkomen. Ook bij krachtige wind dient u de zonwering preventief in te halen. Wij raden u aan het zonnescherm alleen te gebruiken indien u thuis bent. U kunt uw zonwering uitbreiden met een zon- en windautomaat, om in aanmerking te komen voor garantie dient u deze optie op de juiste plaats en op de juiste wijze gemonteerd te hebben.

5. Das en Vlassak.nl is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Das en Vlassak.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Das en Vlassak.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Das en Vlassak.nl geen invloed kan uitoefenen.

2. Das en Vlassak.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Das en Vlassak.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11 Betaling

1. De gedane bestellingen dienen direct via Ideal / internet bankieren of per bank overgemaakt te worden naar Das en Vlassak.nl, dit geldt ook voor producten die bij Das en Vlassak.nl worden afgehaald.

2. Nadat het factuurbedrag is ontvangen door Das en Vlassak.nl wordt de bestelling in fabricage genomen.

 

Artikel 12 Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Das en Vlassak.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Das en Vlassak.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

Das en Vlassak.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Das en Vlassak.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.